Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok

Ezen az oldalon a folyamatban lévő árverési eljárással kapcsolatban írásban feltett kérdések és az azokra adott válaszok kerülnek közzétételre.

1. kérdés:

"A fentiekben a dokumentumok aktualizálására vonatkozó Ajánlattevői kötelezettség figyelembevétele mellett, amennyiben az Ajánlattevő bármely, az adott tárolói éven belül megtartott megelőző Árverés során korábban benyújtott dokumentumaiban érdemi (így különösen, de nem kizárólagosan az aláírásra jogosultak, vagy meghatalmazott képviselők köre, azonosító okmányaik száma, Ajánlattevőre vonatkozó adatok köre stb.) változás nem következik be, úgy Ajánlattevő cégszerűen aláírt külön Nyilatkozata benyújtásával – miszerint a korábban benyújtott dokumentumokban foglaltakat továbbra is fenntartva büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy adataiban változás nem következett be – jogosult ezen változatlan tartalmú és formájú dokumentumainak újbóli beadását mellőzni."

A regisztráció során, amennyiben nyilatkozunk adataik változatlanságáról, mentesít e ez a nyilatkozat egyes a regisztrációhoz szükséges dokumentumok/nyilatkozatok újra benyújtása alól? Ha igen, mely dokumentumokat nem kell így újra benyújtani.

Válasz:

 "A hivatkozott rendelkezésre tekintettel, amennyiben az Ajánlattevő, a jelen tárolói éven belül korábban megtartott Árverésen benyújtott alábbi dokumentumaiban érdemi változás nem következett be, úgy Ajánlattevő cégszerűen aláírt külön Nyilatkozata benyújtásával – miszerint a korábban benyújtott dokumentumokban foglaltakat továbbra is fenntartva büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy adataiban változás nem következett be – jogosult az alább felsorolt változatlan tartalmú és formájú dokumentumainak újbóli beadását mellőzni: 

- az Ajánlattevő képviseletében eljáró személy részére adott meghatalmazás eredeti példánya, amennyiben ugyanazon személy az Ajánlattevő képviseletére jogosult! 

- Az Ajánlatkérő képviseletében eljáró, vagy a meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája"

***